VIETNAM-VISA-SERVICE

Online support

Vietnam visa help with Yahoo   Vietnam visa help with Skype   Send us email

Vietnam visa service - Twitter   Vietnam visa service - Pinterest   Vietnam visa service - Google Plus

 Dịch vụ làm thị thực khẩn

Dịch vụ làm thị thực khẩn

Để có thư chấp thuận thị thực phải mất 3 ngày làm việc. Tuy nhiên bạn có thể rút ngắn quá trình xét duyệt với dịch vụ khẩn. Đây chính là ưu điểm của thị thực nhận tại cửa khẩu.

Xin xem các loại dịch vụ khẩn và chi phí trong trang nộp đơn xin thị thực trực tuyến